Có 1 kết quả:

níng gù jì

1/1

níng gù jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) solidifying agent
(2) coagulant