Có 1 kết quả:

níng gù qì yóu dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

napalm