Có 1 kết quả:

níng gù diǎn

1/1

níng gù diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

freezing point