Có 1 kết quả:

níng liàn

1/1

níng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 凝練|凝练[ning2 lian4]