Có 1 kết quả:

níng liàn

1/1

níng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) concise
(2) compact
(3) condensed