Có 1 kết quả:

níng huā cài

1/1

níng huā cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gelidiella, tropical and sub-tropical red algae