Có 2 kết quả:

jǐ gèjǐ ge

1/2

jǐ gè

giản thể

Từ điển phổ thông

một vài, vài

jǐ ge

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a few
(2) several
(3) how many