Có 1 kết quả:

jǐ hé

1/1

jǐ hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) geometry
(2) (literary) how much

Một số bài thơ có sử dụng