Có 1 kết quả:

jǐ hé guāng xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

geometric optics