Có 1 kết quả:

jǐ duō

1/1

jǐ duō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) how much
(2) how many
(3) how (smart etc)
(4) such ...