Có 1 kết quả:

jǐ tiān lái

1/1

jǐ tiān lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

for the past few days