Có 1 kết quả:

jī xī

1/1

jī xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not much
(2) very little (e.g. difference)