Có 1 kết quả:

jǐ nián

1/1

jǐ nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a few years
(2) several years
(3) how many years