Có 1 kết quả:

jǐ cì sān fān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. twice then three times (idiom); fig. repeatedly
(2) over and over again