Có 1 kết quả:

jī yù

1/1

jī yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) almost
(2) nearly going to

Một số bài thơ có sử dụng