Có 1 kết quả:

jǐ xǔ

1/1

jǐ xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) how many
(2) quite a few