Có 1 kết quả:

jī jiàn

1/1

jī jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to admonish tactfully