Có 1 kết quả:

fán lì

1/1

fán lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notes on the use of a book
(2) guide to the reader

Một số bài thơ có sử dụng