Có 1 kết quả:

fán xiǎng

1/1

fán xiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary tones
(2) everyday harmony
(3) common chord