Có 1 kết quả:

fán shì lín

1/1

fán shì lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vaseline (loanword)