Có 1 kết quả:

fán fū sú zǐ

1/1

fán fū sú zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) common people
(2) ordinary folk