Có 1 kết quả:

fán ěr dīng

1/1

fán ěr dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

valitin (plain wool fabric) (loanword)