Có 1 kết quả:

fán chén

1/1

fán chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mundane world (in religious context)
(2) this mortal coil