Có 1 kết quả:

fán yōng

1/1

fán yōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary
(2) mediocre