Có 1 kết quả:

fán xīn

1/1

fán xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reluctance to leave this world
(2) heart set on the mundane