Có 1 kết quả:

fán shì

1/1

fán shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tất cả, toàn bộ

Từ điển Trung-Anh

(1) each and every
(2) every
(3) all
(4) any

Một số bài thơ có sử dụng