Có 1 kết quả:

Fèng huáng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Phoenix, capital of Arizona
(2) also 菲尼克斯[Fei1 ni2 ke4 si1]