Có 1 kết quả:

píng kōng niē zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

fabrication relying on nothing (idiom); frame-up