Có 1 kết quả:

Kǎi ní ēn

1/1

Kǎi ní ēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Kenyon
(2) Canyon (name)