Có 1 kết quả:

Kǎi ēn sī

1/1

Kǎi ēn sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Keynes (name)
(2) John Maynard Keynes (1883-1946), influential British economist