Có 1 kết quả:

kǎi xuán

1/1

kǎi xuán

phồn thể

Từ điển phổ thông

chiến thắng trở về

Từ điển Trung-Anh

(1) to return in triumph
(2) to return victorious

Một số bài thơ có sử dụng