Có 1 kết quả:

Kǎi sè lín

1/1

Kǎi sè lín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Catherine (name)
(2) Katherine