Có 1 kết quả:

xiōng bā bā

1/1

xiōng bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) harsh
(2) savage
(3) fierce