Có 1 kết quả:

tū duō bāo xíng

1/1

tū duō bāo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

convex polytope