Có 1 kết quả:

tū duō biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

convex polygon