Có 1 kết quả:

āo tū bù píng

1/1

āo tū bù píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uneven (surface)
(2) bumpy (road)