Có 1 kết quả:

chū qí bù yì , gōng qí bù bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to catch an enemy off guard with a surprise attack (idiom, from Sunzi's "The Art of War" 孫子兵法|孙子兵法[Sun1 zi3 Bing1 fa3])