Có 1 kết quả:

chū zhāo

1/1

chū zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a move (in martial arts or figuratively)