Có 1 kết quả:

chū lái hùn chí zǎo yào huán de

1/1

Từ điển Trung-Anh

if you live a life of crime, sooner or later you'll pay for it