Có 1 kết quả:

chū chē

1/1

chū chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drive (people or goods to a destination)

Một số bài thơ có sử dụng