Có 1 kết quả:

dàng zi

1/1

dàng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pool
(2) pit
(3) ditch
(4) cesspit