Có 1 kết quả:

hán zi

1/1

hán zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

functor (math.)