Có 1 kết quả:

hán bàn

1/1

hán bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 函送法辦|函送法办[han2 song4 fa3 ban4]