Có 1 kết quả:

dāo chā

1/1

dāo chā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dao dĩa

Từ điển Trung-Anh

(1) knife and fork
(2) CL:副[fu4]