Có 1 kết quả:

dāo shān huǒ hǎi

1/1

dāo shān huǒ hǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. mountains of daggers and seas of flames
(2) fig. extreme danger (idiom)