Có 1 kết quả:

dāo bā

1/1

dāo bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scar from a knife wound