Có 1 kết quả:

dāo shēn

1/1

dāo shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blade (of a knife or sword)