Có 1 kết quả:

dāo qiào

1/1

dāo qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scabbard