Có 1 kết quả:

dāo mǎ dàn

1/1

dāo mǎ dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

female warrior role in Chinese opera