Có 1 kết quả:

dāo mǎ dàn ㄉㄠ ㄇㄚˇ ㄉㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

female warrior role in Chinese opera